Vol. 29, No. 1 (S.H)

Về quyền sở hữu đất đai ởViệt Nam

Tóm tắt: Ở mọi quốc gia, đất đai luôn được coi là nguồn tài nguyên của cải đặc biệt quan trọng. Đối với Việt Nam, một quốc gia đất hẹp người đông thì đất đai, ruộng đất càng là tài sản quí hiếm, có giá trị đặc biệt thiết yếu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong đất đai, việc xác lập quyền sởhữu chiếm hữu có liên quan chặt chẽvà đóng vai trò chi phối, đôi khi có ý nghĩa quyết định đối với việc khai thác, quản lý và sửdụng hiệu quả đất đai ruộng đất quốc gia. Bằng cái nhìn toàn diện và hệthống, bài viết trình bày khái quát quá trình xác lập và thực hiện quyền sởhữu đất đai của các nhà nước qua các giai đoạn lịch sửdân tộc. Đặc biệt, bài viết đi sâu phân tích và làm sáng tỏquá trình nhận thức, xây dựng chủtrương chính sách và thực hiện quyền sởhữu, sửdụng đất đai cũng nhưnhững vấn đềnảy sinh trong việc thực thi quyền sởhữu đất đai ở nước ta dưới sựlãnh đạo của Đảng kểtừkhi hòa bình được lập lại trên miền Bắc (1954) đến nay; trên cơsở đó đềxuất các quan điểm và giải pháp nhằm khắc phục và giải quy ết những bất cập hiện nay, tạo điều kiện ổn định tình hình xã hội và tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế- xã hội đất nước..

Nguyễn Văn Khánh

  Từ khóa: