Vol. 26, No. 4 (Law)

Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài và vai trò của Tòa án trong quá trình tố tụng trọng tài

Bài viết đề cập đến thẩm quyền của Hội đồng trọng tài và vai trò của Tòa án trong quá trình tố tụng trọng tài đối với các tranh chấp thương mại để làm rõ những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay..

Đào Trí Úc

  Từ khóa: