Vol. 26, No. 4 (Law)

Phân loại tản quyền, phân cấp, phân quyền

Tản quyền, phân cấp, phân quyền là những phương thức tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước và việc phân loại chúng có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn. Bài viết tập trung giải quyết các vấn đề như: cơ sở phân loại, nội dung và ý nghĩa của việc phân loại các hình thức tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước..

Nguyễn Ngọc Chí

  Từ khóa: