Vol. 26, No. 4 (Law)

Các hình thức phân cấp, phân quyền

Phân cấp và phân quyền là vấn đề quan trọng của mọi quốc gia được nhiều người nghiên cứu và có nhiều cách tiếp cận để phân loại khác nhau, nhưng quan trong nhất là phân cấp, phân quyền hành chính giữa Trung ương và địa phương. Tác giả tập trung vào các loại hình phân cấp này, gồm: tản quyền và phân quyền..

Nguyễn Đăng Dung

  Từ khóa: