Vol.25, No.3 (F.L)

Khảo sát các công trình nghiên cứu về giáo dục tiếng Hàn vì mục đích nghề nghiệp

Bài viết là kết quả nghiên cứu đầu tiên, đặt nền móng cho những nghiên cứu tiếp theo thuộc đề tài: "Điều tra yêu cầu thực tế và ứng dụng vào xây dựng chương trình giáo dục tiếng Hàn vì mục đích thương mại: Soạn thảo văn bản tiếng Hàn thương mại" của tác giả.
Trên cơ sở kết quả khảo sát các công trình nghiên cứu về giáo dục tiếng Hàn vì mục đích nghề nghiệp, tác giả đưa ra những nhận xét khái quát về nội dung và phương pháp nghiên cứu của các công trình, khẳng định tầm quan trọng và tính thời sự của vấn đề nghiên cứu, xác định hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cụ thể cho đề tài của mình.
Từ khóa: Điều tra yêu cầu thực tế, văn bản thương mại, giáo dục tiếng Hàn vì mục đích nghề nghiệp. .

Hoàng Thị Yến

  Từ khóa: