THỂ LỆ GỬI BÀI

 
1. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội công bố các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: Kinh tế và Kinh doanh, Toán - Vật lý, Nghiên cứu Giáo dục, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Luật học, Nghiên cứu Nước ngoài, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Nghiên cứu Chính sách và Quản lý có nội dung khoa học mới, chưa đăng và chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào.
2. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn trên máy vi tính, cách dòng, sử dụng font chữ Times New Roman.
3. Tất cả các bài báo phải có không quá 5 từ khóa và một tóm tắt dài không quá 200 từ; các bài báo viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
4. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo, (Các) Tác giả, Tên cơ quan của (các) tác giả, Tóm tắt, Từ khóa, Nội dung của bài báo, Lời cảm ơn (nếu có), Tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ quan, e-mail, số điện thoại và số fax (nếu có) trên trang nhất của bản thảo. Tên riêng tiếng Việt phải có đủ dấu thanh (kể cả đối với các bài viết bằng tiếng Anh).
5. Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và trong danh mục Tài liệu tham khảo.
+ Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: Tên tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí, Tập, Năm xuất bản, Trang đầu của bài báo. Ví dụ:
[1] Lê Thị Hoài Thu, Bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam - đôi điều cần bàn, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 11 (2008) 59.
+ Đối với các tài liệu là sách: Tên tác giả, Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Năm xuất bản. Ví dụ:
[2] Nguyễn Hồng Dương, Điện động lực học, NXB Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội, 1982.
 Nếu bài viết bằng tiếng Anh, tài liệu tham khảo nào không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Anh và chú thích ngôn ngữ gốc trong ngoặc đơn.
Xin gửi bản thảo đến địa chỉ email của Tòa soạn (xem dưới đây). Tòa soạn không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.
 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84-4) 37547902; (84-4) 61280348