Editorial Board

Ban biên tập/Editorial Board
Nguyễn Văn Kim (Trưởng ban/Head of Board)
Đào Thanh Trường (Phó Trưởng ban/Vice Head of Board)
Trần Văn Tùng
Nguyễn Văn Khánh
Vũ Cao Đàm
Lê Quân
Mai Hà
Trịnh Ngọc Thạch
Trần Văn Hải
Nguyễn Mạnh Dũng
Bo Goransson
Lê Bộ Lĩnh
Nguyễn Hữu Thành Chung
Nguyễn Thu Hợp
Trợ lý Ban Biên tập/Assistant
Nguyễn Hữu Thành Chung
Tel.: (84) 912283849
E-mail: chungnht@gmail.com
Thư ký/Secretary
Chu Thái Hà
Tel.: (84) 942541975
E-mail: thaihavnu2015@gmail.com