Editorial Board

Ban biên tập/Editorial Board

Nguyễn Thanh Thủy (Trưởng ban/Head of Board)
Đặng Văn Hưng (Phó Trưởng ban/Vice Head of Board)
Phạm Bảo Sơn (Phó Trưởng ban/Vice Head of Board)
Phạm Kỳ Anh
Jay Bagga
Hồ Tú Bảo
Võ Nguyên Quốc Bảo
Wei-Ngan Chin
Đinh Dũng
Trương Vũ Bằng Giang
Lukasz Greda
Trần Đình Khang
Phạm Thế Long
Lương Chi Mai
Trần Xuân Nam
Claude Sammut
Nguyễn Hữu Thanh
Lê Mạnh Thạnh
Cao Hoàng Trụ
Trần Xuân Tú
Hồ Tường Vinh
Jean-Daniel Zucker

Trợ lý Ban Biên tập/Editorial Board Assistant

Võ Đình Hiếu
Tel.: (84) 04 37549359
Email: hieuvd@vnu.edu.vn

Thư ký/Secretary

Ngô Thị Thu Bình
Tel.: (84) 983030634
E-mail: binhntt@vnu.edu.vn