Editorial Board

BAN BIÊN TẬP

Nguyễn Hữu Châu (Trưởng ban)
Lê Kim Long (Phó Trưởng ban)
Đinh Quang Báo
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Vũ Dũng
Norihiro Kuroda
Ngô Tự Lập
Mai Trọng Nhuận
Trần Văn Nhung
Huỳnh Như Phương

TRỢ LÝ CHUYÊN SAN
Nguyễn Đức Can
ĐT: (84) 912179225
E-mail: cannd@vnu.edu.vn

BIÊN TẬP VIÊN

Ngô Thị Thu Bình
ĐT: (84) 983030634
E-mail: thubinh.shute@gmail.com; binhntt@vnu.edu.vn