Editorial Board

BAN BIÊN TẬP

Lê Văn Cảm (Trưởng ban)
Trịnh Tiến Việt (Phó Trưởng ban)
 

Nguyễn Ngọc Chí
Ngô Huy Cương
Nguyễn Bá Diến
Nguyễn Đăng Dung
Nguyễn Khắc Hải
Philip W. Harris
Nguyễn Ngọc Hòa
Maxkevich I. M
Nguyễn Như Phát
Hoàng Thị Kim Quế
Phạm Hồng Thái
Thái Vĩnh Thắng
Trịnh Quốc Toản
Đào Trí Úc

 

TRỢ LÝ CHUYÊN SAN

Nguyễn Thị Lan
ĐT/Phone (84) 989197515
E-mail: tuphaphinhsu@gmail.com

BIÊN TẬP VIÊN

Nguyễn Hồng Ngọc
ĐT: (84) 984938131
E-mail: ngocnh@vnu.edu.vn