Editorial Board

BAN BIÊN TẬP CHUYÊN SAN

Nguyễn Hồng Sơn (Trưởng ban)

Nguyễn Anh Thu (Phó Trưởng ban)

Regina M. Abrami

Phạm Văn Dũng

Christopher Gan

Lê Bộ Lĩnh

Võ Đại Lược

Yoshiki Matsui

Phùng Xuân Nhạ

James Riedle

Takakuwa Soemon

Nguyễn Quang Thái

Nguyễn Đức Thành

Võ Trí Thành

Trần Văn Thọ

TRỢ LÝ CHUYÊN SAN

Nguyễn Thị Thục An

ĐT: (84) 944718484

E-mail: anntt@vnu.edu.vn

BIÊN TẬP VIÊN

Ngô Thị Thu Bình

ĐT: (84) 983030634

E-mail: thubinh.shute@gmail.com; binhntt@vnu.edu.vn