Editorial Board

         

BAN BIÊN TẬP
Trương Quang Hải (Trưởng ban)
Phan Văn Tân (Phó Trưởng ban)
Lê Huy Bá
Trần Quốc Bình
Đặng Kim Chi
Nguyễn Cao Huần
Martin Kappas
Doo-Chul Kim
Claude Albert Lepvrier
Nguyễn Kim Lợi
Trần Nghi
Mai Trọng Nhuận
Roger K. Smith
Đinh Văn Ưu
Nguyễn Văn Vượng
 
TRỢ LÝ CHUYÊN SAN

Trần Thanh Hà

ĐT: (84) 912425350
E-mail: tranha@ivides.edu.vn
 
BIÊN TẬP VIÊN
 
Chu Thái Hà
ĐT: (84) 942541975