Editorial Board

   BAN BIÊN TẬP

Nguyễn Hòa (Trưởng ban)

Huỳnh Anh Tuấn (Phó Trưởng ban)

Will Baker

Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Văn Khang

 Nguyễn Quý Mão

Trần Văn Phước

Trịnh Sâm

Yokomizo Shinichiro

Saw – Choo Teo

Nguyễn Lân Trung

Hoàng Văn Vân

Jeannine Richard – Zappella

Zhou Xiaobing                 

 TRỢ LÝ CHUYÊN SAN

Ngô Việt Tuấn

 ĐT/Phone (84)- 906149896

E-mail: tuanviet8484@gmail.com

BIÊN TẬP VIÊN

Đào Thị Làn

 ĐT: (84)-975896543

E-mail: daolantckh@gmail.com
lantckh@vnu.edu.vn