Editorial Board

BAN BIÊN TẬP CHUYÊN SAN

Lưu Văn Bôi (Trưởng ban)
Phạm Thị Trân Châu
Vũ Đăng Độ
Trương Quang Học
Ngô Thị Thuận
Trịnh Nhật Tiến
Vũ Văn Vụ

Biên tập viên
Chu Thái Hà
ĐT: (84) 942541975
Email: bocunganh@yahoo.com; hact@vnu.edu.vn