Tin tức

tintuc

Quá trình biến đổi cấu tạo địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội triều Nguyễn (1802-1945)

Nguyễn Thị Việt Thanh

Tóm tắt: Trên cơ sở hoàn cảnh và điều kiện lịch sử triều Nguyễn với nhiều biến động lớn, đặc biệt là cuộc cải cách hành chính lớn của vua Minh Mệnh và việc thực dân Pháp chiếm đóng, biến Hà Nội thành thành phố thuộc địa, bài biết giới thiệu đặc điểm ...

Xem chi tiết

Dual-band Microstrip Antenna for 4G-LTE Handheld Devices

Nguyen Minh Tran, Truong Vu Bang Giang

Abstract The evolution of wireless technology has grown dramatically. In recent years, the fourth generation, 4G-LTE, has been implemented. The 4G expansion firstly demands to construct infrastructures and devices of 4G systems, in which the antenna ...

Xem chi tiết

A Contribution to Performance Analysis Approach of the IEEE 802.11 EDCA in Wireless Multi-hop Networks

Minh Trong Hoang*, Minh Hoang, Duc Cong Le

Abstract The IEEE 802.11e standard has been introduced to support service differentiation for wireless local area networks. In wireless multi-hop networks, the performance of IEEE 802.11e EDCA has to confront with some practical problems such as unsaturation ...

Xem chi tiết